کفش چرمی پاروپا چرا متمایز است؟

کفش چرم پاروپا

ویژگی های مهم کفش چرمی پاروپا
کفـش های چرم پاروپا از ۴ بخش اساسـی تشـکیل شده اند:
این ۴ بخـش در ترکیب آناتومـیک خود ضمن کنترل فشارهای وارده بر زانوها ، کمـر و سـاق پا در طول روز، موجب افزایـش کارایی افراد می شود.
شوک های وارده در طول هر گامی که برداشته می شود متعادل شده به مفاصل منتقل می شود انعطاف و قابلیت ارتجاعی زیره و کفی های طبی پاروپا به گردش خـون پا در کفـش کمک کرده و از قـوس کف پا محافظت می کند.
کنترل تحریکات اعصاب و عروق پا و محافظت از فشارهای غیر طبیعی بر آن از دیگر ویژگی های ساختار ارگونومیک کفش چرم پاروپا می باشد.
کفـش های چرم پاروپا به دلیل رعایت اصول ارتوپدیک در تولید آنها ، مورد توجه بسیاری از کارکنان و مـدیران مراکز درمانی قرار گرفته است.